Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:257

Publicerad den 14 maj 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver att 5 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

5 §

1) Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

1)

Senaste lydelse 2011:673.

 • bankregistret som förs av Bolagsverket,

 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

 • diariet som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

 • diariet som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

 • diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),

 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

 • filialregistret som förs av Bolagsverket,

 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

 • insolvensregistret över företagsrekonstruktioner som förs av Bolagsverket,

 • insolvensregistret över konkurser som förs av Bolagsverket,

 • insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar som förs av Kronofogdemyndigheten,

 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och

 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:257

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)