Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:280

Publicerad den 22 maj 2019
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

6 §

2) Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt

2)

Senaste lydelse 2018:1626.

  1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

  2. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

  3. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

  4. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

  5. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning,

  6. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

  7. lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:280

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)