Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:315

Publicerad den 28 maj 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2018:1866.

Myndighet

 

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

 

Pensionsmyndigheten

 

– handlingar i försäkringsärenden, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Polismyndigheten

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– framställningar om fingeravtrycksundersökning,

 
 

– handlingar som innehåller uppgifter om ankommande passagerare som har överförts från en transportör enligt 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716),

 
 

– handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,

 
 

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av den lagen,

 
 

– statistiskt primärmaterial,

 
 

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

2) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

2)

Senaste lydelse 2018:1526.

Myndighet

 

Undersökning

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

 

Statens institutionsstyrelse

 

undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens jordbruksverk

 

undersökningar om försäljning av läkemedel för djur

 
 

Statens medieråd

 

undersökningar om barns och ungas medievanor samt barns, ungas och föräldrars attityder till medier och mediereglering

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens veterinärmedicinska anstalt

 

undersökningar om försäljning av antimikrobiella läkemedel för djur

 
 

Stockholms universitet

 

utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar

 
 

 

 

 

Bilaga3)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

61. tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller inte för uppgifter som ska offentliggöras enligt 2 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter

 

 

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Elektriska och elektroniska produkter

 

124

 

Elsäkerhetsverket

 

9, 152

 

 

 

Tjänsteresor

 

47

 

Tobak och liknande produkter

 

61

 

Tobaksskatt

 

127

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:315

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)