Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:436

Publicerad den 12 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1)

Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10 och 11 §§ och 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 4 § ska lyda ”Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av eller lagföring för brott eller om uppbörd”,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande lydelse.

Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Tullverket i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa uppbörd.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

 1. 3 § om personuppgiftsansvar,

 2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,

 3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och

 4. 4 kap. 1–5, 6 a och 8–11 §§ om längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdatalagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

 1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,

 2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,

 3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,

 4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och

 5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

Tullverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,

 2. utreda eller lagföra brott,

 3. verkställa uppbörd, eller

 4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

 1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet, om den misstänkta verksamheten

  a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller

  b) sker systematiskt.

 2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person som

  a) kan antas komma att begå brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer, och

  b) är allvarligt kriminellt belastad.

 3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av eller lagföring för brott.

 4. Uppgifter som förekommer i ett ärende om uppbörd.

 5. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets ledningscentraler.

 6. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra internationella åtaganden, om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Personuppgifter från transportföretag som behandlas enligt 2 kap. 10 § första stycket får göras gemensamt tillgängliga endast om det behövs i ett enskilt fall.

Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av första stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till uppgift att arbeta med övervakningen. Information om att en person är föremål för övervakning får dock göras tillgänglig för andra.

Personuppgifter i ett ärende om uppbörd får inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då domstolens avgörande fick laga kraft eller strafföreläggandet eller föreläggandet av en ordningsbot godkändes.

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 1, 2, 5 eller 6 får som längst behandlas under den tid som anges i 8–11 §§.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av 8–11 §§.

Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 5 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades automatiserat första gången.

Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 6 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna i

 1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,

 2. 3 kap. 3 och 4 §§ om särskilda upplysningar, eller

 3. 4 kap. 2–5, 6 a eller 8–11 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

 1. Genom lagen upphävs tullbrottsdatalagen (2017:447).

 2. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:436

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)