Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:437

Publicerad den 12 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:437

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)