Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)

Publicerad den 12 juni 2019
Utfärdad den 5 juni 2019

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av kustbevakningsdatalagen (2019:429).

Tillgången till personuppgifter

Kustbevakningen ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för att tilldela, förändra, ta bort och regelbundet följa upp behörigheter för åtkomst till personuppgifter.

Direktåtkomst

Polismyndigheten, Tullverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten får medges direktåtkomst till personuppgifter som Kustbevakningen behandlar för att samordna civila behov av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Om Kustbevakningen medger direktåtkomst gäller det som anges i 20 och 22 §§ kustbevakningsdatalagen (2019:429).

Kustbevakningen får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge direktåtkomst för de myndigheter som anges i 3 § denna förordning.

Direktåtkomst får inte medges innan Kustbevakningen har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Rätt att meddela föreskrifter

Riksarkivet får, efter att ha gett Kustbevakningen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 24 § kustbevakningsdatalagen (2019:429) får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:438

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2019.