Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:506

Publicerad den 2 juli 2019
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 3 a § och 24 kap. 7 a §, och närmast före 24 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273.

3 a §

Får den nämnd som avses i 7 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i sin verksamhet enligt den lagen från en forskningshuvudman en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos nämnden.

Prövning av oredlighet i forskning

7 a §

Sekretess gäller hos den nämnd som avses i 7 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i ärende enligt den lagen

  1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, och

  2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift om vem som har väckt frågan om oredlighet eller vem misstanken riktas mot.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:506

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)