Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:730

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 36 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

3)

Senaste lydelse 2016:750.

 1. mål om kollektivavtal, och

 2. mål om tillämpningen av

  • lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

  • lagen (1982:80) om anställningsskydd,

  • 6 kap. 712 §§ skollagen (2010:800),

  • 3133 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,

  • 411 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

  • 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

  • 37 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

  • 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567),

  • lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, eller

  • 6 a kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:730

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)