Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1167

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2019:315. Ändringen innebär bl.a. att myndigheterna ”landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting” tas bort ur förteckningen.

Myndighet

 

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

 

Kustbevakningen

 

– anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter

 

 

 

Läkemedelsverket

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

Polismyndigheten

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– framställningar om fingeravtrycksundersökning,

 
 

– handlingar som innehåller uppgifter om ankommande passagerare som har överförts från en transportör enligt 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716),

 
 

– handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,

 
 

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av den lagen,

 
 

– statistiskt primärmaterial,

 
 

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

regioners myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i en region

 

– bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 
 

 

 

96. godkännande av retursystem och tillsyn enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt tillståndsgivning och tillsyn över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

122. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

– lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, eller

 
 

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd

 
 

 

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär bl.a. att ”dryckesförpackningar” tas bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Drivmedel

 

57

 

Dumpning

 

44

 

 

 

Kommitté

 

2

 

Kommuner

 

31

 

Konstnärer

 

98

 

 

 

Plastbärkassar

 

156

 

Plastflaskor och metallburkar

 

96

 

Platina

 

51

 

 

 

Regionalt investeringsstöd

 

76

 

Regioner

 

31

 

Rennäringen

 

24

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1167

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)