Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1184

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1708) om ändring i den lagen ska upphöra att gälla,

dels att 18 kap. 2 § och 35 kap. 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2) Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

2)

Senaste lydelse 2018:1708.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i

 1. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

 2. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

 3. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller

 4. 2 kap. 1 § 1 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 §

3) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och uppgiften förekommer i

3)

Senaste lydelse 2019:434.

 1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,

 2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

 3. angelägenhet som avser säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),

 4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott eller verkställa uppbörd och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

 5. register som förs av Polismyndigheten enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna, eller uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter,

 6. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,

 7. register som förs av Skatteverket enligt lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

 8. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §, eller

 9. register som förs av Tullverket enligt lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas där med stöd av samma lag.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §

4) Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

4)

Senaste lydelse 2018:1716.

 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

 3. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken,

 4. enligt vad som föreskrivs i

  • lagen (1998:621) om misstankeregister,

  • lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

  • lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, eller

  • förordningar som har stöd i dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1184

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)