Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1188

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.

1)

Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)