Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1239

Publicerad den 10 december 2019
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 2 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2019:1167.

Myndighet

 

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

 

Statistiska centralbyrån

 

– statistiskt primärmaterial

 

Säkerhetspolisen

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, och

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

 

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1239

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)