Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:9

Publicerad den 22 januari 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 16 januari 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet eller sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

 
 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Avgasrening

 

57

 

Bank- och kreditväsendet

 

135

 

Batterier

 

124

 

 

 

Byggprodukter

 

114

 

Centrala motparter

 

135

 

Datakommunikation

 

47

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:9

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)