Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:109

Publicerad den 11 mars 2020
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 39 kap. 5 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

5 c §

2) Sekretess gäller i ärende om val av

2)

Senaste lydelse 2014:806.

  1. riksdagens ombudsman,

  2. riksrevisor,

  3. riksdagsdirektör, och

  4. riksrevisionsdirektör

    för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.

Sekretess gäller inte beslut i ärende eller uppgift om den som har blivit vald.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:109

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)