Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:156

Publicerad den 27 mars 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

159. utredning som handhas av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i samband med ärenden hos Post- och telestyrelsen om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 samma lag

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:156

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)