Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:182

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 31 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 31 kap. 5 a och 5 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

Finansinspektionens uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten

Sekretess gäller i Finansinspektionens verksamhet med att bearbeta och rapportera uppgifter på garantimyndighetens och resolutionsmyndighetens vägnar

  1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att lämna uppgifter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (2015:1016) om resolution, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs, och

  2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den uppgiftsskyldige.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse

Sekretessen enligt 5 a § hindrar inte att en uppgift lämnas till

  1. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

  2. resolutionsmyndigheten enligt lagen (2015:1016) om resolution, eller

  3. Europeiska bankmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:182

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)