Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:327

Publicerad den 21 maj 2020
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 40 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:102, bet. 2019/20:KU24, rskr. 2019/20:247.

2) Sekretess gäller i verksamhet med att kontrollera och intyga stödförklaringar som har lämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider men.

2)

Senaste lydelse 2017:1076.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:327

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som registrerats före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)