Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Radio- och tv-förordning

Publicerad den 3 november 2020
Utfärdad den 29 oktober 2020

Inledande bestämmelser

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till radio- och tv-lagen (2010:696). Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen.

Behörig myndighet

Myndigheten för press, radio och tv är behörig myndighet vid sådant samarbete mellan myndigheter som avses i 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen (2010:696).

Kontaktpunkt online

Myndigheten för press, radio och tv ska tillhandahålla en kontaktpunkt online enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.

Avgifter

Myndigheten för press, radio och tv får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio- och tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio och av den som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

En avgift får tas ut med

  • 45 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd, och

  • 25 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd.

Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som myndigheten beslutar.

Bemyndiganden

Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i radio- och tv-lagen (2010:696):

  1. vad som ska ingå i en handlingsplan om ökad tillgänglighet som en leverantör av medietjänster ska upprätta enligt 5 kap. 12 §,

  2. undantag från kravet på medgivande från en leverantör av en medietjänst som gäller enligt 8 kap. 17 § första stycket,

  3. sådan redovisning av program med europeiskt ursprung som avses i 16 kap. 5 och 6 §§, och

  4. sådan redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig som avses i 16 kap. 6 a §.

Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i radio- och tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och analog respektive digital kommersiell radio.

Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:878
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2020.

  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter.