Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1112

Publicerad den 8 december 2020
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.

dels att 32 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter rubriken till 32 kap. ska lyda ”Integritetsskyddsmyndigheten”.

32 kap.

1 §

Sekretess gäller hos Integritetsskyddsmyndigheten i ärende om tillstånd eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av myndigheten och i ärende om sådant bistånd som avses i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1112

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)