Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1179

Publicerad den 11 december 2020
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 kap. 11 § och rubriken närmast före 31 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.

31 kap.

Unionsregistret för utsläppsrätter

11 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av det unionsregister för utsläppsrätter som avses i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1179

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)