Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1186

Publicerad den 11 december 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

122. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

– lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, eller

 
 

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd

 
 

 

 

163. utredning i ärenden om samråd enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)

 
 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Upphovsrätt

 

150

 

Uppvärmning

 

93

 

Utsläpp av växthusgaser

 

122

 

Utsäde

 

59

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1186

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)