Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1286

Publicerad den 23 december 2020
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2019:1239.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Säkerhetspolisen

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, och

 
 

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

 

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

Tullverket

 

– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,

 
 

– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och

 
 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

 

 

2) Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

2)

Senaste lydelse 2014:1369.

  1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och

  2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Verksamheten avser

centrala hundregistret

 

fastighetsregistret

 

kommunala fastighetsregister

 

passregister och register över nationella identitetskort

 

röstlängdsregister

 

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

 

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

 

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverks register över totalförsvarets personal

 

Transportstyrelsens vägtrafikregister

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1286

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)