Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:82

Publicerad den 10 februari 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 30 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.

1 a §

Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift i sådana handlingar som anges i 1 kap. 2 § 10 och 12 konkurrensskadelagen (2016:964).

Sekretessen gäller inte för uppgift som tas in i ett åläggande enligt 3 kap. 1 §, ett beslut enligt 3 kap. 1 a eller 4 §, ett utkast eller ett beslut enligt 3 kap. 5 § eller 5 kap. 21 § konkurrenslagen (2008:579).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:82

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)