Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:441

Publicerad den 1 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)1)

1)

Senaste lydelse av 11 a § 2014:6.

dels att 11 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 3 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2)

Senaste lydelse 2020:1286.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Energimarknadsinspektionen

 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi

 

Folkhälsomyndigheten

 

– statistiskt primärmaterial, och

 

– primärmaterial som utgör underlag i undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer

 

Försäkringskassan

 

– handlingar i försäkringsärenden,

 

– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,

 

– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

3 §

3) Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3)

Senaste lydelse 2020:69.

Myndighet

Register

allmänna domstolar

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

allmänna förvaltningsdomstolar

 

diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

 

beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier

 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut

 

diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst

 

Försvarsunderrättelsedomstolen

 

diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Polismyndigheten

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

Regeringskansliet

 

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden

 

Skatteverket

 

diarium över ärenden om könsbyte

 

Socialstyrelsen

 

diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

 

diarier över ärenden om verkställighet av beslut om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

Säkerhetspolisen

 

diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

Tullverket

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

åklagarmyndigheter

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

 

11 §

Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 14 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Coronakommissionen (S 2020:09).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:441
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Sekretessen enligt den upphävda 11 a § gäller fortfarande för uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18).

  3. Sekretessen enligt 11 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)