Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:443

Publicerad den 3 juni 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)2)

1)

Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290.

2)

Senaste lydelse av

24 kap. 8 a § 2021:442

rubriken närmast före 24 kap. 8 a § 2021:442.

dels att 24 kap. 8 a § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 24 kap. 8 a § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:443

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)