Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:502

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna stället för lydelsen enligt lagen (2020:1211) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

3 §

I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

 1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

 3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

 7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

 9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

 13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet,

 14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 15. artiklarna 394, 415, 416, 430–430b och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

 16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)