Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:512

Publicerad den 5 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2019:315.

Myndighet

 

Undersökning

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

 

Kommerskollegium

 

ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

kommunal myndighet

 

undersökningar om trafiksäkerhetsinsatser

 
 

Konjunkturinstitutet

 

undersökningar för framställning av prognoser om bruttonationalprodukten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar inom det miljöekonomiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö-, energi- och klimatpolitiska områdena

 
 
 

undersökningar av arbetsmarknaden och lönebildningen

 
 

 

 

 

Livsmedelsverket

 

undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om trafiksäkerhetsinsatser

 
 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

 

undersökningar om arbetsmiljö och företagshälsovård

 
 
 

undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ

 
 

 

 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

undersökningar om effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet

 
 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 
 

undersökningar om trafiksäkerhetsinsatser

 
 

universitet och högskolor

 

undersökningar om studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:512

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)