Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:533

Publicerad den 8 juni 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.

dels att 36 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 36 kap. 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, som en part har lämnat till en medlare eller ett biträde till denne i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 §

2) Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena, 3 a § samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

2)

Senaste lydelse 2018:1919.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ett ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:533

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)