Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:544

Publicerad den 8 juni 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

Bilaga2)

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamhet

 

 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag

 

all verksamhet

 

Konkursförvaltare

 

verksamhet i en konkurs som rör bekräftelse av bouppteckning (SFS 1987:672)

 

Kungliga Svenska Aeroklubben

 

besiktning och tillsyn av luftfartyg samt utfärdande och förnyande av luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis (SFS 2010:500)

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:544

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)