Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:554

Publicerad den 11 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:186, bet. 2020/21:FöU6, rskr. 2020/21:351.

I artikel 60.1 i EU:s cybersäkerhetsakt och i bilagan till EU:s cybersäkerhetsakt finns bestämmelser om ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse i fråga om cybersäkerhetscertifiering.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll finns allmänna bestämmelser om ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 60 i EU:s cybersäkerhetsakt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:554

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)