Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:644

Publicerad den 22 juni 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356.

dels att 1 kap. 6 §, 10 kap. 21, 23 och 27 §§ och 33 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 33 kap. ska lyda ”Sekretess till skydd för enskild hos Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen och Institutet för mänskliga rättigheter, m.m.”

dels att det ska införas en ny paragraf, 33 kap. 4 a §, och närmast före 33 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

2) Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser

2)

Senaste lydelse 2011:864.

 • folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),

 • utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),

 • forskning och statistik (24 kap.),

 • hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),

 • socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),

 • skatt, tull, m.m. (27 kap.),

 • socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),

 • transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),

 • tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),

 • annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),

 • annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),

 • Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen, Institutet för mänskliga rättigheter, m.m. (33 kap.),

 • utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),

 • verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),

 • vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp, m.m. (36 kap.),

 • utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),

 • totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),

 • personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och

 • övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).

21 §

3) Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§, 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 och 4 a §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i

3)

Senaste lydelse 2014:633.

 1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller

 2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

23 §

4) Om inte annat följer av 19–22 §§ får en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 eller 4 a §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår

4)

Senaste lydelse 2014:633.

 1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,

 2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller

 3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

27 §

5) Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

5)

Senaste lydelse 2018:220.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 och 4 a §§, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning.

Institutet för mänskliga rättigheter

4 a §

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

5 §

6) Den tystnadsplikt som följer av 2 och 4 a §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

6)

Senaste lydelse 2018:1919.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:644

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)