Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:673

Publicerad den 23 juni 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:672) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska upphöra att gälla den 21 oktober 2021.

1)

Prop. 2020/21:168, bet. 2020/21:KU32, rskr. 2020/21:373.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)