Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:674

Publicerad den 23 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet

 

sekretessen gäller inte Tillväxtverkets beslut om stöd i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Stöd inom Europeiska regionala

 
 

utvecklingsfonden

 

75

 

Stöd vid korttidsarbete

 

9

 

Sveriges ekonomiska zon

 

42

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:674
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)