Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:838

Publicerad den 27 augusti 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 26 augusti 2021

Regeringen föreskriver att 7 § och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2021:512.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Brottsförebyggande rådet

 

kriminologiska undersökningar

 
 

Ekonomistyrningsverket

 

undersökningar för framställning av prognoser, analyser och information om den offentliga ekonomin

 
 
 

undersökningar för att bedöma om statsförvaltningen är effektiv, om den interna styrningen och kontrollen är betryggande samt om den ekonomiska styrningen i staten är effektiv

 
 

Finanspolitiska rådet

 

undersökningar av arbetsmarknaden, lönebildningen och bostadsmarknaden

 
 
 

undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiska områdena

 
 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

144. stödverksamhet hos Boverket enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:838

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)