Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:898

Publicerad den 19 oktober 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 15 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2020/21:193, bet. 2021/22:AU3, rskr. 2021/22:9.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 36 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 3 b § och 32 kap. 3 b §, och närmast före 17 kap. 3 b § och 32 kap. 3 b § nya rubriker av följande lydelse.

Utredning av rapporter om missförhållanden

3 b §

Sekretess gäller i ett ärende om uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild än den rapporterande personen, om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Utredning av rapporter om missförhållanden

3 b §

Sekretess gäller

 1. i ett ärende om uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden,

 2. hos en myndighet i ett personalärende om avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, som har sin grund i ett sådant ärende om uppföljning som avses i 1 avseende myndigheten, och

 3. hos en myndighet i ett ärende om en annan åtgärd än enligt 2, som har sin grund i ett sådant ärende om uppföljning som avses i 1 avseende myndigheten.

Sekretessen enligt första stycket gäller

 1. för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet, och

 2. för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

4 §

3) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

3)

Senaste lydelse 2019:730.

 1. mål om kollektivavtal, och

 2. mål om tillämpningen av

  • lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

  • lagen (1982:80) om anställningsskydd,

  • 6 kap. 712 §§ skollagen (2010:800),

  • 3133 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,

  • 411 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

  • 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

  • 37 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

  • 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567),

  • 6 a kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

  • lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:898
 1. Denna lag träder i kraft den 17 december 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter som förekommer i mål om tillämpning av lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)