Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1068

Publicerad den 12 november 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1) att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, i den ursprungliga lydelsen.

Bilaga2)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

167. utredning enligt 6 kap. 1 § lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1068

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)