Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1101

Publicerad den 30 november 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att rubriken närmast före 30 kap. 22 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)2) ska lyda ”Ingripande i förvaltningen av en hyresfastighet”.

1)

Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42.

2)

Senaste lydelse av rubriken närmast före 30 kap. 22 § 2010:30.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1101

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)