Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1127

Publicerad den 4 december 2021
Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62.

2) Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

2)

Senaste lydelse 2018:1240.

 1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen,

 2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5, 7 eller 15 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

 3. hantering av reklamationer och indragningar,

 4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

 5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,

 6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket för deras tillsyn,

 7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § femte stycket, 21 a § fjärde stycket och 21 b § tredje stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

 8. hälsorelaterad kundservice,

 9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,

 10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens kvalitet, samt

 11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1127

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)