Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1175

Publicerad den 7 december 2021
Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § brottsdatalagen (2018:1177) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45.

Lagen gäller inte vid Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet eller om Polismyndigheten har övertagit en arbetsuppgift som rör nationell säkerhet från Säkerhetspolisen.

Lagen gäller inte i verksamhet enligt lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1175

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Peter Lindström
(Justitiedepartementet)