Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1190

Publicerad den 9 december 2021
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 §, 18 kap. 17 och 18 §§ och 37 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.

2 §

2) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

2)

Senaste lydelse 2018:1245.

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,

 3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

 4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

 5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

 6. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

 7. lagen (1998:620) om belastningsregister,

 8. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

 9. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,

 10. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

 11. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,

 12. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

 13. brottsdatalagen (2018:1177).

17 §

3) Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

3)

Senaste lydelse 2017:1076.

Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, Migrationsverket, Regeringskansliet och en utlandsmyndighet för uppgift som avser en registrering i Schengens informationssystem om

 1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,

 2. diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller, eller

 3. okända efterlysta personer som söks för identifiering.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

18 §

4) Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och förordningen (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

4)

Senaste lydelse 2018:1708.

6 §

5) Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Migrationsverket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men och uppgiften förekommer i en angelägenhet som avser en registrering i Schengens informationssystem om

5)

Senaste lydelse 2014:633.

 1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,

 2. en försvunnen person eller en sårbar person som behöver hindras från att resa,

 3. diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller,

 4. en okänd efterlyst person som söks för identifiering,

 5. nekad inresa och vistelse, eller

 6. återvändande.

Motsvarande sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om visering, uppehållstillstånd eller medborgarskap.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

7 §

6) Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och förordningen (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

6)

Senaste lydelse 2018:1708.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1190

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)