Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:143

Publicerad den 4 mars 2022
Lag om ändring i lagen (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 42 kap. 4 a § lagen (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället ska betecknas 42 kap. 4 b §.

1)

Prop. 2021/22:68, bet. 2021/22:KU18, rskr. 2021/22:164.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)