Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:325

Publicerad den 4 maj 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 44 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.

2 §

2) Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

2)

Senaste lydelse 2018:1919.

  1. beslut som har meddelats med stöd av 5 kap. 4 §, 23 kap. 10 § sjunde stycket eller 27 kap. 11 b § tredje stycket rättegångsbalken, och

  2. 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:325

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)