Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:377

Publicerad den 10 maj 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 19 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.

19 §

2) Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i

2)

Senaste lydelse 2014:633.

  1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

  2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

  3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

  4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),

  5. 7 kap. 2, 3 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), eller

  6. 8 kap. 2, 3 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:377

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)