Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:408

Publicerad den 18 maj 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 12 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272.

5 §

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende

2)

Senaste lydelse 2021:37.

  1. enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,

  2. om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, i den ursprungliga lydelsen,

  3. enligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, eller

  4. enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:408

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)