Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:583

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:128, bet. 2021/22:SoU26, rskr. 2021/22:315.

11 §

2) Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

2)

Senaste lydelse 2019:937.

 • från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

 • från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en region till en annan sådan myndighet i samma region,

 • till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en enskild vårdgivare enligt det som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),

 • till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,

 • från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en kommun eller en region till annan sådan myndighet för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller

 • till en enskild enligt vad som föreskrivs i

  • lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,

  • lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

  • lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

  • smittskyddslagen (2004:168),

  • 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

  • lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

  • lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

  • lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen, eller

  • 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:583

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)