Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:652

Publicerad den 3 juni 2022
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 25 maj 2022

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2021:441.

Myndighet

 

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

 

Migrationsverket

 

– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen

 

Myndigheten för kulturanalys

 

– statistiskt primärmaterial

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

3 §

2) Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2)

Senaste lydelse 2021:441.

Myndighet

 

Register

 

 

 

Försvarsunderrättelsedomstolen

 

diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Polismyndigheten

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

Regeringskansliet

 

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden

 

 

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

Säkerhetspolisen

 

diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

Tullverket

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

åklagarmyndigheter

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

 

Bilaga3)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

87. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

 

 

169. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

170. utredning enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar och förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck samt tillsyn i fråga om bilar och däck enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

171. utredning och tillståndsgivning hos Naturvårdsverket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/2006

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

172. utredning som handhas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som syftar till en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:652

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)