Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:678

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 18 b och 22 a §§ och 35 kap. 10 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

18 b §

2) Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om

2)

Senaste lydelse 2020:575.

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde kommer att begå

  1. brott enligt 410 §§ terroristbrottslagen (2022:666), eller

  2. försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag,

 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och

 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag.

22 a §

3) Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om uppgiften angår misstanke om

3)

Senaste lydelse 2020:575.

 1. ett begånget brott enligt någon av 410 §§ terroristbrottslagen (2022:666), eller

 2. ett begånget försök eller en begången förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag.

10 c §

4) Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att Polismyndigheten lämnar uppgift om en enskild till en kommunal myndighet inom socialtjänsten, om uppgiften kan antas bidra till att förebygga

4)

Senaste lydelse 2020:575.

 1. brott enligt 410 §§ terroristbrottslagen (2022:666), eller

 2. försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag.

En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:678

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)