Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:737

Publicerad den 9 juni 2022
Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsdatalagen (2018:1177)

1)

Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338.

dels att rubriken närmast före 2 kap. 20 § ska lyda ”Överföring av personuppgifter till eller från en annan medlemsstat”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 20 a §, av följande lydelse.

Om en svensk behörig myndighet har fått personuppgifter från en annan medlemsstat eller ett EU-organ och det finns villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna, ska svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller annan författning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:737

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)