Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:793

Publicerad den 10 juni 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 7 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU35, rskr. 2021/22:347.

dels att 18 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 35 kap. 13 b §, och närmast före 35 kap. 13 b § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

2) Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en i en annan stat beslutad skyddsidentitet, motsvarande den som avses i 5 § och som förekommer i en brottsutredning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen motverkas.

2)

Senaste lydelse 2017:1012.

Deltagande i ett sammanträde genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring

13 b §

Sekretess gäller hos en domstol i ett brottmål, tvistemål eller ärende för uppgift om var en enskild befinner sig som ska delta i ett sammanträde inför rätten genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:793

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)