Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:944

Publicerad den 22 juni 2022
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 16 juni 2022

Regeringen föreskriver att 11 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 14 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Coronakommissionen (S 2020:09).

1)

Senaste lydelse 2021:764.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:944

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)